La major transparència i eficàcia en la gestió de la seva comunitat

Constitució i legalització Comunitats de Propietaris (Llibre d'actes, Registre, obtenció N.I.F., etc.).

Revisió inicial dels comptes de la Comunitat comprovant les quotes, els tipus de repartiments de despeses, els rebuts pendents i els diferents contractes. Gestió i custodia de tota la documentació de la Comunitat.

Optimització - Reducció de despeses comunitàries.

Compte Bancari individual per cada Comunitat amb despeses i comissions mínimes.

Tramitació de convocatòries de les reunions (ordinàries i extraordinàries) d'acord amb els requisits que determina la Llei, i assistència a les mateixes. (Reunió extraordinària anual sense càrrec).

Seguiment dels acords, redacció i posterior inscripció en el llibre d'actes dels acords presos a les reunions, enviant una còpia a cada propietari.

Previsió anual de despeses i pressupost de quotes dels propietaris i presentació a la Junta per la seva aprovació.

Gestió de cobraments i pagaments de quotes establertes i pagament de les despeses ordinàries de la Comunitat. (Els pagaments extraordinaris hauran d'ésser autoritzats pel President o la Junta).

Presentació de l'estat econòmic de la Comunitat una vegada l'any, reflectint detalladament tots els moviments realitzats: cobraments, pagaments, rebuts pendents, factures pendents de pagament, etc., enviant una copia a cada propietari.

Reclamació amistosa de rebuts pendents. Reclamacions judicials.

Assessoria Jurídica referent a assumptes Immobiliaris, i de la Llei de Propietat Horitzontal o que afectin a la Comunitat.

Assessorament al President de la Comunitat en el desenvolupament del seu càrrec.

Recepció de les incidències i avaries comunitàries i resolució de les mateixes.

Servei integral de manteniment, relació d’industrials dels diferents rams, pel manteniment i reparacions que s'hagin de dur a terme i coordinació entre els mateixos. Presentació de pressupostos.

Inspeccions periòdiques de la Finca.

Atenció a la conservació de l'immoble disposant les reparacions i mesures urgents quan siguin necessàries, informant de les mateixes al President o propietaris afectats.

Assessorament en el compliment de la I.T.E (Inspecció Tècnica d’Edificis), Normativa de Baixa Tensió, Protecció de dades, Certificat digital i totes les normatives que determina la Llei.

Tramitació d'ajuts per la rehabilitació d'edificis (façanes, teulades, baixants, etc.) davant els organismes oficials.